LABORATORIUM


Cele badań:

  • Badania dla potrzeb ochrony środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowiska oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów, Dz. U. nr 192 z 14.11.2003 r., poz. 1883

Deklaracja polityki jakości

 KONTAKT


Biuro:
03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 6/9

Telefony:
+48 22 814 33 25
+48 22 814 33 28


Adres do korespondencji:
Skrytka pocztowa 809
00-950 Warszawa 1

ergon@ergon.com.pl