deklaracja

Deklaracja polityki jakości

DLA LABORATORIUM BADAŃ STANU ŚRODOWISKA


Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ERGON Szymański i Synowie, powołując w swojej strukturze Laboratorium Badań Stanu Środowiska, zobowiązuje się do świadczenia usług pomiarowych i analitycznych na poziomie dającym uznanie wśród klientów za fachowość, rzetelność i bezstronność. Zarząd gwarantuje również, że działania Laboratorium w zakresie badań i ich wyników nie będą zależne od żadnych sugestii oraz nacisków zewnętrznych i wewnętrznych. Wyżej wymienione kierunki działania są celem wszelkich prac podejmowanych w ramach codziennej pracy Laboratorium.Na potrzeby systemu jakości opracowano i wdrożono procedury i instrukcje, które mają na celu zapewnienie deklarowanej jakości wykonywanych badań. Pracownicy Laboratorium są zapoznani z ich treścią, a dokumenty systemu są dostępne dla personelu, który jest powiadomiony o miejscu ich lokalizacji i zasadach posługiwania się nimi.Dla osiągnięcia powyższego celu Zarząd zobowiązuje kierownictwo laboratorium do prowadzenia stałego nadzoru nad prawidłowością pracy personelu. Równocześnie personel będzie systematycznie instruowany w sprawach związanych z wdrożonym systemem jakości, stosowaniem opracowanych procedur oraz będzie podnosił swoje kwalifikacje poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, merytorycznie związanych z wykonywaniem codziennych obowiązków zawodowych.Realizując nadrzędne założenie polityki przedsiębiorstwa - dążenie do możliwie pełnego zaspokajania oczekiwań klientów - Zarząd spółki ERGON stosuje motywacyjny system wynagrodzeń. Premiowane w nim jest podejmowanie przez personel działań nie tylko służących realizacji misji przedsiębiorstwa, lecz również zaangażowanie w permanentny proces eliminacji zjawisk niepożądanych oraz rozwój poprzez stałe doskonalenie wdrożonych procedur. Zarząd zobowiązuje kierownictwo laboratorium do zachowania zgodności systemu jakości z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2001. Szczegółowe cele systemu jakości ustalane są na przeglądach zarządzania. Kierownictwo Laboratorium Badań Stanu Środowiska ERGON przyjmuje do realizacji deklarację polityki jakości.Zarząd Spółki zobowiązuje kierownictwo laboratorium do dobrej praktyki profesjonalnej, utrzymania najwyższej jakości badań przy ścisłym przestrzeganiu procedur, opracowanych w celu zapewnienia jakości działania oraz do ciągłego usprawniania i doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania jakością.

 

Zarząd ERGON Szymański i Synowie sp. z o.o. 

KONTAKT


Biuro:
03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 6/9

Telefony:
+48 22 814 33 25
+48 22 814 33 28


Adres do korespondencji:
Skrytka pocztowa 809
00-950 Warszawa 1

ergon@ergon.com.pl